Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı
image

Prof.Dr. Ferruh ÖZPİLAVCI

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı

1974 yılında Kırşehir’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Sakarya’da tamamladı. 1992 yılında Adapazarı İHL’den, 1997 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 2000 yılında Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü’nde “Ebü’l-Berekât el-Bağdâdî’nin Nefs Teorisi” isimli yüksek lisans çalışmasını, 2008 yılında da “Ebü’l-Berekât el-Bağdâdî’de Tabiat Felsefesi” isimli doktora tezini tamamladı.

1999-2008 yılları arasında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Araştırma Görevlisi olarak çalıştı. M.Ü. İlahiyat Fakültesi Mantık Anabilim Dalına 2011 yılında yardımcı doçent; 2017 yılında doçent; 2022 yılında profesör olarak atandı. Halen aynı anabilim dalında profesör olarak öğretim üyeliği görevine devam etmektedir.

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı’nın 2010 yılında kuruluşundan itibaren Çeviri ve Yayım Dairesi Başkanlığı vazifesini de yürüten Ferruh Özpilavcı, “1001 Eser Projesi” kapsamında yazma eser klasiklerimizden pek çok eserin çeviri, çeviri yazı, eleştirmeli metin, tıpkıbasım vb. şekillerde yayımlanması faaliyetlerini koordine etti.

18 Nisan 2023 tarihi itibariyle Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı vazifesini kurucu başkan Prof. Dr. Muhittin Macit Beyden devralıp vekaleten başkanlığa atandı.

Evli ve üç çocuk babası olan Prof. Dr. Ferruh Özpilavcı’nın bilimsel yayım ve faaliyetleri şunlardır:

            Kitap, Kitap Bölümü ve Çeviri:

 1. Molla Hüsrev, Tercemetü Esâsi’l-İktibâs fi’l-Mantık li Nasîruddin et-Tûsî, Tahkîk, Takdim ve Dirâse, Dâru Fâris, Kuveyt 2023, 1115 s.
 2. “Son Osmanlı Îsâgūcî Şarihlerinden Hasîrîzâde Elif Efendi’nin ‘el-Mebde’ İsimli Îsâgūcî Şerhi”, Kitap Bölümü İnceleme ve Eleştirmeli Metin Neşri, Osmanlı’da İlm-i Mantık ve Münazara, İsar Yayınları, İstanbul 2022, ISBN:9786059276405, s. 13-53.
 3. The Manuscripts of Avicenna’s Works on Logic That Reserved in the Library of the Manuscript Institution of Turkey”, The Cultural Legacy of Uzbekistan: Abu Ali Ibn Sina’s Manuscripts in the Libraries of Turkey, Tashkent: The World Society for the Study, Preservation and Popularization of the Cultural Legacy of Uzbekistan, 2021, ISBN:9789943749917, s. 61-105.
 4. İbn Sînâ, Poetika; Kitâbu’ş-Şifa-Şiir, Arapça Metin Neşri ve Çeviri, Litera Yayıncılık, İstanbul 2020. ISBN: 978-6052023693, 263 s.
 5. Fârâbî’nin Önerme Anlayışı, Litera Yayıncılık, İstanbul 2018. ISBN: 978-6059925525; 352 s.
 6. Ebherî, Îsâgûcî ve Şerhi; Eleştirmeli Metin, Çeviri ve Şerh; Litera Yayıncılık, İstanbul 2018; 2. Baskı 2018; 3. Baskı 2019., 4. Baskı 2020. ISBN: 978-6052023099; 220 s.
 7. Kâtibî, Şemsiyye ve Şerhi; Eleştirmeli Metin, Çeviri ve Şerh; Litera Yayıncılık, İstanbul 2018. ISBN: 978-6052023181; 464 s.
 8. “Aristoteles’in Mantık Külliyatı Organon’un İslam Dünyasına İntikali ve Buradaki Serüveni”, 2400. Yılında Aristoteles ve Aristoteles'in Dünya Tefekküründeki Yeri kitabı içinde bölüm, ed. Mehmet Mahfuz Söylemez, Recep Duran, Yakın Doğu Üniversitesi Yayınları, Lefkoşa 2017, ISBN: 978-605-9415-20-0, s. 19-93.
 9. Fârâbî, Şerhu’l-İbâre Peri Hermeneias Büyük Şerhi, Eleştirmeli Metin Neşri ve Çeviri: Ferruh Özpilavcı, Litera Yayıncılık, İstanbul 2015; 584 s.
 10. Ebü’l-Berekât el-Bağdâdî’de Tabiat Felsefesi, Litera Yayıncılık, İstanbul 2011; 290 s.
 11. İbn Sînâ, eş-Şifâ, Fizik I, Arapça Metin Neşri ve Çeviri: Muhittin Macit, Ferruh Özpilavcı, Litera Yayıncılık, İstanbul 2004; 456 s.
 12. İbn Sînâ, eş-Şifâ, Fizik II, Arapça Metin Neşri ve Çeviri: Muhittin Macit, Ferruh Özpilavcı, Litera Yayıncılık, İstanbul 2005; 416 s.
 13. John R. Searle, Toplumsal Gerçekliğin İnşası, İngilizce Çeviri: Muhittin Macit, Ferruh Özpilavcı, Litera Yayıncılık, İstanbul 2005; 287 s.
 14. Robert L. Leahy, Bilişsel Terapi ve Uygulamaları, İngilizce çeviri, Muhittin Macit, Hasan Hacak, Ferruh Özpilavcı, Litera Yayıncılık, İstanbul, 2004; 496 s.

 

Makale ve Ansiklopedi Maddeleri:

 1. “İsaguci”, İslam Düşünce Atlası, Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş., Güncellenmiş Yeni Baskı, 2022, s. 1133.
 2. “Şemsiyye”, İslam Düşünce Atlası, Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş., Güncellenmiş Yeni Baskı, 2022, s. 1133.
 3. “Tasavvur”, Sosyal Bilimler Ansiklopedisi, Ankara: Tübitak Bilim Yayınları, 2021, c. 4, s. 239-240. ISBN: 9786053124313
 4. “İbn Sînâ Felsefesinde Şiir-Poetika ve Tragedya” (Poetry-Poetics and Tragedy in the Philosophy of Avicenna)”, Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi • Cilt-Sayı 61 • Aralık 2021 • ISSN 1302-4973 • s. 1-26. DOI: 10.15370/maruifd.1035954.
 5. “Fatih Sultan Mehmed’in Emriyle Molla Hüsrev Tarafından Arapçaya Çevrilen Esâsü’l-İktibâs fi’l-Mantık Tercümesi Üzerine Bir İnceleme” (An Investigation on the Translation of Asâs al-Iqtibâs fi'l-Mantık, which was translated into Arabic by Mullā Ḫüsrev by the Order of Mehmed II the Conqueror); Yakın Doğu Üniversitesi İslam Tetkikleri Merkezi Dergisi, Yıl 7, Cilt 7, Sayı 1, 2021 (3-56) 3.
 6. “Mantıkçı Yönüyle Fârâbî”, Türksoy Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı Türk Dünyası Kültür ve Sanat Dergisi, Özel Sayı 62, İnsanlığın “İkinci Öğretmeni” Fârâbî, Doğumunun 1150. Yıldönümüne İthafen, 2020, s. 62-70.
 7. er-Risâletü’s-Semsiyye’nin, Müellifi Necmeddin Kâtibî Tarafından Yapılan İlk Şerhi: Şerhu’l-mevâzi‘i’l-müşkile mine’r-Risâleti’s-Şemsiyye fî’l-kavâ‘idi’l-mantıkiyye’nin İnceleme ve Tahkiki”, Ferruh Özpilavcı, Abdullah Öztop, Tahkik İslami İlimler Araştırma ve Neşir Dergisi; Aralık 2019, cilt 2; sayı 2, s. 1-114.
 8. “Dâvûd b. Muhammed el-Karsî el-Hanefî’nin Şerhu Îsâgûcî isimli Mantık Eserinin İnceleme, Değerlendirme ve Eleştirmeli Metin Neşri”, Cumhuriyet İlahiyat Dergisi, Yıl 2017, Cilt 21, sayı: 3, s. 2009-2068.
 9. “Klasik Mantık metinleri Bağlamında Muhammed b. Yusuf es-Senûsî’nin Muhtasaru’l-Mantık İsimli Eseri”, İslâmî İlimler Dergisi, 10 (2), 2015, s. 7-23.
 10. “Muhammed b. Yusuf es-Senûsî’nin Kavram ve Tanıma Yaklaşımı”, Usûl İslâmî Araştırmalar, 24 (24), 2015, s. 131-166.
 11. “Bir Kıbrıslı Müderris Davud-ı Karsî’nin ‘el-Îsâgûcî el-Cedîd ve’d-Durri’l-Ferîd’ İsimli Risâlesi, İbrahim Çapak, Ferruh Özpilavcı, Yakın Doğu Üniversitesi İslam Tetkikleri Merkezi Dergisi, 1(2), 2015, s. 7-29.
 12. “Mantık ve Dinî İlimler: Kelam, Fıkıh, Tefsir, Hadis, Tasavvuf, Arap Dili”, Mantık Araştırmaları I, SDÜ İlahiyat Fakültesi Yayınları, Isparta 2013, s. 40-91.
 13. “Muhammed b. Ahmed el-Harizmî’nin Ansiklopedisi Mefâtîhu’l-Ulûm’un Mantık Kısmı”, Nicholas Rescher, İslam Mantık Tarihi Üzerine Araştırmalar, içinde, çeviren Ferruh Özpilavcı, Kayseri-2013.
 14. “Gazzâlî’nin Mantık İlmini Meşrulaştırmasının Mantık Tarihi Açısından Değerlendirilmesi”, İslâmî İlimler Dergisi, Yıl 7, Cilt 7, sayı 13, 2012, s. 185-198.
 15. “Nedensellik Bağlamında Ebü’l-Berekât el-Bağdâdî’nin Meşşâî Gelenek İçindeki Yeri”, Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, Ocak-Nisan/Cilt 10, Sayı 1, 2010, s. 53-78.
 16. “Akıl Risaleleri Geleneği ve Bu Gelenek İçinde Ebü’l-Berekât el-Bağdâdî’nin Akıl Risalesi”, İslâmî İlimler Dergisi, Mantık Özel Sayısı, Cilt 5, Yıl 5, Sayı 2, Güz 2010, s. 75-106.
 17. Ebü’l-Berekât el-Bağdâdî, Sahîhu Edilleti’n-Nakl Fî Mâhiyyeti’l-Akl, Akıl Risalesi, Çeviri, Ferruh Özpilavcı, İslâmî İlimler Dergisi, Mantık Özel Sayısı, Cilt 5, Yıl 5, Sayı 2, Güz 2010, s. 247-261.
 18. “Ebü’l-Ferec İbnü’t-Tayyab’in Eisagoge Şerhi”, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 19/2009, Haziran 2009, s. 105-149.

Sempozyum-Tebliğler:

 1. “Avicenna's Logical Works in the Libraries of Istanbul", The International Congress”, The Heritage Of Uzbekistan: Interaction Of Civilizations And Renaissances, 12-17 Eylül 2021; Taşkent-Özbekistan.
 2. “Son Osmanlı Îsâgūcî Şarihlerinden Hasîrîzâde Elif Efendi’nin el-Mebde’ İsimli Îsâgūcî Şerhi”, Osmanlı’da İlm-i Mantık ve Münazara Sempozyumu, İstanbul, 17-18 Aralık 2021.
 3. “Aristoteles Şerh Geleneği ve Bir Şarih Filozof Olarak Farabi”, 4. Uluslararası Avrasya Çalışmaları Sempozyumu, “İslam’ın Altın Çağında İlimlerin Gelişmesine Katkı Yapan Bilim Öncüleri” 2020 UNESCO El Farabi Yılı Anısına; 21-23 Ekim 2020, İstanbul-Türkiye.
 4. “Molla Halil Es-Siirdî’nin Risâle fi İlmi’l-Mantık İsimli Eserinin Îsâgûcî ve Şemsiyye Risaleleriyle Karşılaştırmalı Değerlendirmesi”, Uluslararası Molla Halil es-Siirdî Sempozyumu, Uluslararası Sempozyum, Siirt, 05-06 Mayıs 2018.
 5. “Dâvûd-i Karsî’nin Şerhu Îsâgûcî İsimli Mantık Eseri”, Uluslararası Dâvûd-i Karsî Sempozyumu, Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Kars, 11-14 Mayıs 2017.
 6. “İslam Dünyasında Aristoteles’in Mantık Külliyatı”, 2400. Yılında Aristoteles ve Aristoteles’in Dünya Tefekküründeki Yeri Sempozyumu, Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Lefkoşe-Kıbrıs, 11-12 Kasım 2016.
 7. “Atpazarî Kutub Osman Fazlı Efendi’nin İlim ve Bilgi Anlayışı”, Osmanlı Döneminde Kıbrıs, Uluslararası Sempozyum, Lefkoşe-Kıbrıs, 09-11 Ekim 2015.
 8. “Gazzâlî’nin Mantık İlmini Meşrûlaştırmasının Mantık Tarihi Açısından Değerlendirilmesi”, 900. Vefat Yılında Uluslararası Gazzalî Sempozyumu, 7-8-9 Ekim 2011, İstanbul: Bağlarbaşı Kültür Merkezi.