Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı
image

Görevleri

6093 sayılı Başkanlığımız Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin beşinci ve altıncı fıkralarına göre Hukuk Müşavirliği, Başkanlığın merkez teşkilatı dahilinde danışma birimidir.

Başkanlığın Danışma Birimleri şunlardır:

a) Hukuk Müşavirliği

b) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

c) Başkanlık Müşavirleri

Hukuk Müşavirliğinin Görevleri şunlardır:

a) Başbakanlık, bakanlıklar, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile Başkanlık birimlerinden gönderilen mevzuat çalışmaları ile hukukî konular hakkında görüş bildirmek.

b) Başkanlığın menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukukî tedbirlerin zamanında alınmasına, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak.

c)  Adli ve idari davalarda gerekli olacak bilgileri hazırlamak, taraf olduğu davalarda ve icra takiplerinde Başkanlığı temsil etmek veya Başkanlığın hizmet satın alma yoluyla temsil edildiği davaları takip ve koordine etmek.

ç)  Başkan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.